Ngày 19/06/2016 09:57:11 / Lượt xem: 4453 / Người đăng: biendt / Nguồn: Sưu tầm và biên soạn


Từ điện Anh Việt Chuyên ngành Điện : 

1 Introduction                     Nhập môn, giới thiệu
2 Philosophy                       Triết lý
3 Linear                           Tuyến tính
4 Ideal                            Lý tưởng
5 Voltage source                   Nguồn áp
6 Current source                   Nguồn dòng
7 Voltage divider                  Bộ/mạch phân áp
8 Current divider                  Bộ/mạch phân dòng
9 Superposition                    Nguyên tắc) xếp chồng
10 Ohm’s law                       Định luật Ôm
11 Concept                         Khái niệm
12 Signal source                   Nguồn tín hiệu
13 Amplifier                       Bộ/mạch khuếch đại
14 Load                            Tải
15 Ground terminal                 Cực (nối) đất
16 Input                           Ngõ vào
17 Output                          Ngõ ra
18 Open-circuit                    Hở mạch
19 Gain                            Hệ số khuếch đại (HSKĐ), độ lợi
20 Voltage gain                    Hệ số khuếch đại (độ lợi) điện áp
21 Current gain                    Hệ số khuếch đại (độ lợi) dòng điện
22 Power gain                      Hệ số khuếch đại (độ lợi) công suất
23 Power supply                    Nguồn (năng lượng)
24 Power conservation              Bảo toàn công suất
25 Efficiency                      Hiệu suất
26 Cascade                         Nối tầng
27 Notation                        Cách ký hiệu
28 Specific                        Cụ thể
29 Magnitude                       Độ lớn
30 Phase                           Pha
31 Model                           Mô hình
32 Transconductance                Điện dẫn truyền
33 Transresistance                 Điện trở truyền
34 Resistance                      Điện trở
35 Uniqueness                      Tính độc nhất
36 Response                        Đáp ứng
37 Differential                    Vi sai (so lệch)
38 Differential-mode               Chế độ vi sai (so lệch)
39 Common-mode                     Chế độ cách chung
40 Rejection Ratio                 Tỷ số khử
41 Operational amplifier           Bộ khuếch đại thuật toán
42 Operation                       Sự hoạt động
43 Negative                        Âm
44 Feedback                        Hồi tiếp
45 Slew rate                       Tốc độ thay đổi
46 Inverting                       Đảo (dấu)
47 Noninverting                    Không đảo (dấu)
48 Voltage follower                Bộ/mạch theo điện áp
49 Summer                          Bộ/mạch cộng
50 Diffential amplifier            Bộ/mạch khuếch đại vi sai
51 Integrator                      Bộ/mạch tích phân
52 Differentiator                  Bộ/mạch vi phân
53 Tolerance                       Dung sai
54 Simultaneous equations          Hệ phương trình
55 Diode Đi-ốt                    (linh kiện chỉnh lưu 2 cực)
56 Load-line                       Đường tải (đặc tuyến tải)
57 Analysis                        Phân tích
58 Piecewise-linear                Tuyến tính từng đoạn
59 Application                     Ứng dụng
60 Regulator                       Bộ/mạch ổn định
61 Numerical analysis              Phân tích bằng phương pháp số
62 Loaded                          Có mang tải
63 Half-wave                       Nửa sóng
64 Rectifier                       Bộ/mạch chỉnh lưu
65 Charging                        Nạp (điện tích)
66 Capacitance                     Điện dung
67 Ripple                          Độ nhấp nhô
68 Half-cycle                      Nửa chu kỳ
69 Peak                            Đỉnh (của dạng sóng)
70 Inverse voltage                 Điện áp ngược
71 Bridge rectifier                Bộ/mạch chỉnh lưu cầu
72 Bipolar                         Lưỡng cực
73 Junction                        Mối nối (bán dẫn)
74 Transistor Tran-zi-to           Linh kiện tích cực 3 cực
75 Qualitative                     Định tính
76 Description                     Sự mô tả
77 Region                          Vùng/khu vực
78 Active-region                   Vùng khuếch đại
79 Quantitative                    Định lượng
80 Emitter                         Cực phát
81 Common-emitter                  Cực phát chung
82 Characteristic                  Đặc tính
83 Cutoff                          Ngắt (đối với BJT)
84 Saturation                      Bão hòa
85 Secondary                       Thứ cấp
86 Effect                          Hiệu ứng
87 n-Channel                       Kênh N
88 Governing                       Chi phối
89 Triode                          Linh kiện 3 cực
90 Pinch-off                       Thắt (đối với FET)
91 Boundary                        Biên
92 Transfer                        Sự truyền (năng lượng, tín hiệu …)
93 Comparison                      Sự so sánh
94 Metal-Oxide-Semiconductor       Bán dẫn ô-xít kim loại
95 Depletion                       Sự suy giảm
96 Enhancement                     Sự tăng cường
97 Consideration                   Xem xét
98 Gate                            Cổng
99 Protection                      Bảo vệ
100 Structure                      Cấu trúc
101 Diagram                        Sơ đồ
102 Distortion                     Méo dạng
103 Biasing                        (Việc) phân cực
104 Bias stability                 Độ ổn định phân cực
105 Four-resistor                  Bốn-điện trở
106 Fixed                          Cố định
107 Bias circuit                   Mạch phân cực
108 Constant base                  Dòng nền không đổi
109 Self bias                      Tự phân cực
110 Discrete                       Rời rạc
111 Dual-supply                    Nguồn đôi
112 Grounded-emitter               Cực phát nối đất
113 Diode-based                    (Phát triển) trên nền đi-ốt
114 Current mirror                 Bộ/mạch gương dòng điện
115 Reference                      Tham chiếu
116 Compliance                     Tuân thủ
117 Relationship                   Mối quan hệ
118 Multiple                       Nhiều (đa)
119 Small-signal                   Tín hiệu nhỏ
120 Equivalent circuit             Mạch tương đương
121 Constructing                   Xây dựng
122 Emitter follower               Mạch theo điện áp (cực phát)
123 Common collector               Cực thu chung
124 Bode plot                      Giản đồ (lược đồ) Bode
125 Single-pole                    Đơn cực (chỉ có một cực)
126 Low-pass                       Thông thấp
127 High-pass                      Thông cao
128 Coupling                       (Việc)ghép
129 RC-coupled                     Ghép bằng RC
130 Low-frequency                  Tần số thấp
131 Mid-frequency                  Tần số trung
132 Performance                    Hiệu năng
133 Bypass                         Nối tắt
134 Deriving                       Việc rút ra (công thức, mối quan hệ, …)
135 Hybrid                         Lai
136 High-frequency                 Tần số cao
137 Nonideal                       Không lý tưởng
138 Imperfection                   Không hoàn hảo
139 Bandwidth                      Băng thông (dải thông)
140 Nonlinear                      Phi tuyến
141 Voltage swing                  Biên điện áp (dao động)
142 Current limits                 Các giới hạn dòng điện
143 Error model                    Mô hình sai số
144 Worst-case                     Trường hợp xấu nhất
145 Instrumentation amplifier      Bộ khuếch đại dụng cụ (trong đo lường)
146 Simplified                     Đơn giản hóa
147 Noise                          Nhiễu
148 Johnson noise                  Nhiễu Johnson
149 Shot noise                     Nhiễu Schottky
150 Flicker noise                  Nhiễu hồng, nhiễu 1/f
151 Interference                   Sự nhiễu loạn
152 Noise performance              Hiệu năng nhiễu
153 Term                           Thuật ngữ
154 Definition                     Định nghĩa
155 Convention                     Quy ước
156 Signal-to-noise ratio          Tỷ số tín hiệu-nhiễu
157 Noise figure                   Chỉ số nhiễu
158 Noise temperature              Nhiệt độ nhiễu
159 Converting                     Chuyển đổi
160 Adding                         Thêm vào
161 Subtracting                    Bớt ra
162 Uncorrelated                   Không tương quan
163 Quantity                       Đại lượng
164 Calculation                    (Việc) tính toán, phép tính
165 Data                           Dữ liệu
166 Logic gate                     Cổng luận lý
167 Inverter                       Bộ/mạch đảo (luận lý)
168 Ideal case                     Trường hợp lý tưởng
169 Actual case                    Trường hợp thực tế
170 Manufacturer                   Nhà sản xuất
171 Specification                  Chỉ tiêu kỹ thuật
172 Noise margin                   Biên chống nhiễu
173 Fan-out                        Khả năng kéo tải
174 Consumption                    Sự tiêu thụ
175 Static                         Tĩnh
176 Dynamic                        Động
177 Rise time                      Thời gian tăng
178 Fall time                      Thời gian giảm
179 Propagation delay              Trễ lan truyền
180 Logic family                   Họ (vi mạch) luận lý
181 Pull-up                        Kéo lên
182 Drawback                       Nhược điểm
183 Large-signal                   Tín hiệu lớn
184 Half-circuit                   Nửa mạch (vi sai)
185 Visualize                      Trực quan hóa
186 Node                           Nút
187 Mesh                           Lưới
188 Closed loop                    Vòng kín
189 Microphone                     Đầu thu âm
190 Sensor                         Cảm biến
191 Loudspeaker                    Loa
192 Microwave                      Vi ba
193 Oven                           Lò
194 Loading effect                 Hiệu ứng đặt tải
195 rms value                      Giá trị hiệu dụng
196 figure of merit                Chỉ số (không thứ nguyên)
197 Visualization                  Sự trực quan hóa
198 Short-circuit                  Ngắn mạch
199 Voltmeter                      Vôn kế
200 Ammeter                        Ampe kế
201 Scale                          Thang đo
202 Fundamental                    Cơ bản
203 Product                        Tích
204 Derivation                     Sự rút ra
205 Level                          Mức
206 Simplicity                     Sự đơn giản
207 Conceptualize                  Khái niệm hóa
208 Phasor                         Vectơ
209 Terminology                    Thuật ngữ
210 Common-Mode Rejection Ratio    Tỷ số khử (tín hiệu) cách chung
211 Voltage-dependent              Phụ thuộc điện áp
212 Current-dependent              Phụ thuộc dòng điện
213 Fraction                       Một phần
214 Quadrant                       Góc phần tư
215 Breakdown                      Đánh thủng
216 Avalanche                      Thác lũ
217 Graphical analysis             Phân tích bằng đồ thị
218 Emission                       Sự phát xạ
219 Thermal                        (Thuộc về) nhiệt
220 Approximation                  Sự xấp xỉ
221 Generalization                 Sự khái quát hóa
222 Topology                       Sơ đồ
223 Topologically                  Theo sơ đồ
224 w.r.t                          So với
225 Threshold                      Ngưỡng
226 Quiescent                      Tĩnh (điểm làm việc)
227 Swing                          Biên dao động
228 Power dissipation              Tiêu tán công suất
229 Transcendental                 Siêu việt
230 Numerator                      Tử số
231 Denominator                    Mẫu số
232 Asymptote                      Tiệm cận
233 Leakage                        Rò (rỉ)
244 Signal-to-noise ratio          Tỷ số tín hiệu-nhiễu
245 Power                          công suất
246 Power Factor                   Hệ số công suất
247 Reactive Power                 Công suất phản kháng
248 Apparent Power                 Công suất biểu kiến
249 Frequency                      Tần số
250 Voltage                        Điện áp
251 Horsepower (hp)                Sức ngựa
252 Generator                      Máy phát điện
253 Incandescent lamps             Đèn sợi đốt
255 Induction motor                Động cơ cảm ứng
256 Infrared light                 Ánh sang hồng ngoại
257 Performance curve              Đường cong hiệu suất
259 Transmission                   Truyền tải
260 Transformer                    Máy biến áp
261 Direct current                 Điện 1 chiều
262 Current                        Dòng điện
263 Battery                        Bình điện. pin
264 Alternating current            Điện xoay chiều
265 Ampacity                       Dòng tải danh định
266 Intensity                      Cường độ
267 Resistivity                    Điện trở suất (p)
268 Impedance                      Trở kháng (z)
269 Electrical conductivity        Tính dẫn điện
270 Circuit                        Mạch điện
271 Short circuit                  Ngắn điện (sự cố)
272 Bus bar                        Thanh dẫn, thanh góp
273 Wire                           Dây điện
274 Cable                          Cáp điện
275 Strand                         Dây điện nhiều sợi nhỏ
276 Core                           Lõi dây đơn
278 Sheath                         Vỏ cáp điện
279 Live wire                      Dây nóng
280 Neutral wire                   Dây nguội
281 Ground wire                    Dây tiếp đất
282 Conduit                        Ống bọc
283 Conduit box                    Hộp nối bọc
284 Fuse                           Cầu chì
285 Cartridge fuse                 Cầu chì ống
286 Disconnector                   Cầu dao
287 Isolator switch                Cầu dao lớn
288 Circuit breaker                Ngắt điện tự động
289 Phase                          Pha
290 Distribution board             Tủ điện
291 Main Distribution Board        Tủ điện chính
292 Electricity meter              Đồng hồ điện
293 Jack                           Đầu cắm
294 Voltage                        Điện thế
295 Ohm                            Đơn vị điện trở
296 Ohmmeter                       Điện trở kế
297 Ampere                         Đơn vị cường độ dòng điện
299 Volt                           Đơn vị điện thế
301 Galvanometer                   Thiết bị kiểm điện trở suất
302 Megaohmmeter                   Thiết bị đo điện trở của vật cách điện
303 Series circuit                 Mạch điện nối liến tiếp
304 Parallel circuit               Mạch điện song song
305 Leakage current                Dòng điện rò
306 Fault                          Lỗi dòng điện
307 Earth leakage protection       Bảo vệ chống điện rò dưới đất
308 Ground fault                   Dòng điện rò dây nóng và đất
309 Ground fault protection        Bảo vệ chống ground fault
310 Ground fault circuit interrupterNgắt điện tự động chống
311 Lightning rod                  Cột thu lôi
312 Lightning down conductor       Dây dẫn sét xuống đất
313 Earth electrode                Thanh tiêu sét trong đất
314 Electrical insulation          Vật liệu cách điện
315 Insulator                      Vật cách điện
316 Accessories                    Phụ kiện
317 Electrical appliances          Thiết bị điện gia dụng
318 Light                          Đèn, ánh sáng
319 Lamp                           Đèn
320 Fixture                        Bộ đèn
321 Flourescent light              Đèn huỳnh quang ánh sáng trắng
322 Neon light                     Đèn neon ánh sáng đỏ
323 Quartz-halogen bulb            Bóng đèn tungsten Halogen
324 Recessed fixture               Đèn âm trần
325 Emergency light                Đèn khẩn cấp, tự động sáng khi cúp điện
326 Weatherproof switch            Công tắc ngòai trời
327 Push button                    Nút nhấn
328 Bell; buzzer                   Chuông
329 Chime                          Chuông điện có nhạc
330 Electric door opener           Thiết bị mở cửa
331 Photoelectric cell             Tế bào quang điện (cửa mở tự động)
332 Relay                          Công tắc điện tự động
333 Smoke bell                     Thiết bị dò khói
334 Alarm bell                     Chuông baó tự động
335 Burglar alarm                  Chuông báo trộm
336 Illuminance                    Sự chiếu sang
337 Lumen                          Đơn vị thông lượng ánh sáng, hệ SI
338 Lue                            Đơn cị chiếu sáng, hệ SI = 1 lumen/ 1m2
339 Electrolysis                   Điện phân
340 Electrolyte                    Chất điện phân
341 Electroplating                 Xi mạ điện (bằng điện phân)
342 Electrostatic painting         Sơn tĩnh điện

Xem thêm:;

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *